Skip Navigation Links
آخرین قیمت دارو
  می توانید از یکی از سه روش زیر در لیست تغییر قیمت های دارو جستجو کنید .
  1. براساس نام ژنریک دارو . ابتدا نام ژنریک دارو را به انگلیسی وارد کرده و سپس جستجو نمایید .
  2. در یک بازه زمانی . به این معنا که تغییرای که در این بازه زمانی اعلام شده را جستجو نماید .
  3. براساس نام ژنریک و بازه زمانی .
نام ژنریک دارو :
از :
  تا :
 
موردی اعلام نشده است .
 
 
 
 
 
سامانه نظارت برتوزیع و تدارک دارو و مواد مخدر دانشکده علوم پزشکی بهبهان    
Version 3.0.1.0