Skip Navigation Links
لیست داروهای خاص داروخانه : بیمارستان فریده بهبهانی
ردیف کد رسمی دارونامنام ژنریک
1 18333CARBOPROST 250 MCG AMP.CARBOPROST 250 MCG AMP.
 
 
 
 
 
سامانه نظارت برتوزیع و تدارک دارو و مواد مخدر دانشکده علوم پزشکی بهبهان    
Version 3.0.1.0